ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ               

                                                                                                  ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  26/2015

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ:  Αίτημα της Δημοτικής Παράταξης “Ανυπότακτη Πόλη” για εφαρμογή

              των διατάξεων του Ν.4315/2014          

 

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε δημόσια (τακτική)  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4957/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , κατά τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη  και της  υπαλλήλου του Δήμου Αικατερίνης Πατρελάκη , διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών παραβρέθηκαν τριάντα  πέντε (35) μέλη και απόντα έξι (6), ονομαστικά οι:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

2.  ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

2. ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ – ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

3.  ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.  ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

4. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

5.  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6.  ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.  ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

8.  ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

9.  ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

14.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

15.ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

16.ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

17.ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

 

18.ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

19.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

20.ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

 

21.ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

22.ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα

23.ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24.ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25.ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

26.ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

27.ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

 

 

28.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

29.ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30.ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

31.ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

32.ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

33.ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

34.ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

35.ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

 

 

Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματο της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Δημήτρης Κατσαντώνης. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν και οι Προέδροι των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ.Παπακώστας Ευθύμιος (Δ.Κ.Α.Α.) και Ζάγκα Ελένη (Δ.Κ.Κ.). Επίσης παρούσα ήταν η Γεν.Γραμματέας του Δήμου κ. Δήμητρα Σπηλιοπούλου.

           

            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 3ης   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2015  και  εισηγήθηκε τo με αριθ. 1  θέμα της  ημερησίας διάταξης,  που αφορά:  Αίτημα της Δημοτικής Παράταξης “Ανυπότακτη Πόλη” για εφαρμογή

 των διατάξεων του Ν.4315/2014.

    

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε το σχετικό αίτημα της Δημοτικής Παράταξης “Ανυπότακτη Πόλη” για εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4315/2014 (πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα – ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις) με την οποία ζητάει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

 

Ο Νόμος 4315 που ψηφίστηκε τέλη Δεκεμβρίου του 2014 περιλαμβάνει δυο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους συμπολίτες μας που είναι υπόχρεοι εισφοράς σε χρήμα.

Η πρώτη ρύθμιση αφορά μείωση κατά 20% της εισφοράς σε χρήμα, σε πράξεις επιβολής εισφοράς που εκδόθηκαν από το 2009 και μεταγενέστερα, χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει και την περίπτωση του Δήμου μας. Αυτή η μείωση γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη,  η οποία αίτηση πρέπει να γίνει εντός εξανήνου. Επίσης, η συγκεκριμένη εισφορά σε χρήμα μπορεί πλέον να εξοφληθεί μέσα σε 9 και όχι σε 6 χρόνια.

Άρα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα ενημερώσει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων που οφείλουν εισφορά σε χρήμα να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και αφού την υποβάλλουν θα εκδώσει νέα πράξη επιβολής εισφοράς, με το μειωμένο ποσό και τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Η διαφορά, όπως ορίζει ο νόμος,  θα συμψηφιστεί με το υπόλοιπο της οφειλής καθενός.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τη δυνατότητα προσφυγής στην αρμόδια επιτροπή του ΠΔ 5/86 για μείωση της τιμής ζώνης του οικοπέδου, με βάση την οποία υπολογίζεται η εισφορά σε χρήμα. Η μείωση γίνεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο που ορίζει ο νόμος ξεκινώντας από το έτος θέσπισης των αντικειμενικών αξιών στην περιοχή.

Ο Δήμος θα προσφύγει στην επιτροπή αυτή και θα ζητήσει την σχετική μείωση. Εφόσον γίνει αποδεκτό από την επιτροπή, κάτι που ελπίζουμε και θα υποστηρίξουμε αλλά δεν εξαρτάται μόνον από εμάς, η μείωση αυτή θα είναι πέραν της προηγούμενης 20% και θα γίνει εκ νέου υπολογισμός από την υπηρεσία μας.

Αυτές οι εξελίξεις είναι σίγουρα θετικές για έναν αριθμό ιδιοκτητών οικοπέδων στον Δήμο μας. Όμως δυστυχώς, ο Νόμος είναι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν ισχύουν για  την εισφορά γης σε χρήμα, που αφορά το μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτητών οικοπέδων στο Καματερό. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε από την αρχή, το είχα αναφέρει και σε προηγούμενο ΔΣ που τέθηκε το ζήτημα και πράγματι αυτό συμβαίνει. Δεν γνωρίζω γιατί γίνεται αυτή η διάκριση που βέβαια είναι άδικη.

Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για Νόμο της προηγούμενης Βουλής, παραμένει εν ισχύ το αίτημα μας η σημερινή κυβέρνηση να νομοθετήσει και να προβλέψει τη μείωση της εισφοράς γης σε χρήμα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να περάσει μια ρύθμιση που να επεκτείνει τη ρύθμιση αυτή και στην εισφορά γης σε χρήμα. Ή ακόμη καλύτερα να αυξήσει και το ποσοστό μείωσης. Μόλις ξεκινήσει το νομοθετικό έργο, ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα πάρουμε σήμερα την απόφαση για προσφυγή στην επιτροπή για μείωση της εισφοράς  σε χρήμα και θα υλοποιήσουμε τη μείωση 20% στην ίδια εισφορά σύμφωνα με τις αιτήσεις των ιδιοκτητών οικοπέδων. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας δίνει ο Ν. 4315/14 και θα τις αξιοποιήσουμε.

 

Στη συνέχεια πήραν το λόγο αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι απ' όλες τις δημοτικές παρατάξεις, καθώς και εκπρόσωποι των κατοίκων του Δήμου, όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους.

 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να πάρει σχετική απόφαση.

                        

                                      

                                               Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

            Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010  και  μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

 

 

     Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4315/14 ο Δήμος θα προσφύγει στην Επιτροπή του ΠΔ 5/86 για μείωση της τιμής ζώνης του οικοπέδου, με βάση την οποία υπολογίζεται η εισφορά σε χρήμα. Επίσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4315/14 οι εισφορές σε χρήμα για τις οποίες οι πράξεις επιβολής εισφοράς εκδόθηκαν από το 2009 και μετά θα μειωθούν κατά 20% και τα ποσά μπορούν να εξοφληθούν μέσα σε χρονικό διάστημα μέχρι και εννέα 9 ετών.

Όπως ορίζει ο Νόμος, η διαφορά οφειλής που προκύπτει από τη μείωση θα συμψηφιστεί με το υπόλοιπο της οφειλής καθενός.

 

 

Μειοψηφούν οι Δ.Σ. της παράταξης “Αλληλεγγύη” κ.κ. Κομματάς Γ., Νικητόπουλος Σ.Μπιζά Αφρ., Καράλης Αντ., Καλαράς Π., Παπαδήμας Χρ., Γκολφινόπουλος Ι. Και Στίγκα Μ. , οι οποίοι ζητούν ανάκληση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και προτείνουν εξωδικαστικό συμβιβασμό για εισφορά γης σε χρήμα.

 

Επίσης μειοψηφούν οι Δ.Σ. της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.κ. Καλτέκη Ευθ.και Σκολαρίκος Θ., οι οποίοι ζητούν ανάκληση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και να γίνει συζήτηση ως προς την αναστολή πληρωμής, λόγω οικονομικής κρίσης . Με αυτήν την τοποθέτηση τάσσονται και οι Δ.Σ. της παράταξης “Ασυμβίβαστη Πορεία” κ.κ. Νταηλάκης Ν. και Αμανατίδης Ν.οι οποίοι επίσης μειοψηφούν.

 

Ο Δ.Σ. της παράταξης “Νέοι ΄Ανθρωποι -΄Αλμα στο Μέλλον” κ.Παϊσόπουλος Χρ. ψηφίζει λευκό.

 

Ακόμα μειοψηφεί και η Δ.Σ. της παράταξης “Ανυπότακτη Πόλη” κ. Νϊκα Γ. η οποία ψηφίζει την πρόταση των Επιτροπής Κατοίκων και προτείνει να γίνει μείωση του ποσού  που αντιστοιχεί να πληρώσουν οι κάτοικοι.

 

            Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

                Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26/2015.

 

                Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ