Τα Νέα Σε Τίτλους :
23
Σεπτεμβρίου

Τροποποιούνται οι προσκλήσεις του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Κατηγορία Τοπικά Νέα

Τροποποιείται η πρόσκληση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα αυτή της «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
Με την υπ’ αριθμ. 29816/18.04.2019 (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) Πρόσκληση VIΙΙ τροποποιείται ως προς τα κάτωθι:
Α. Στην παράγραφο 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 29816/18.04.2019 Πρόσκληση VIΙΙ, όπως ισχύει.

Επίσης τροποιποιείται και η πρόσκληση με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» με την υπ’ αριθμ. 29878/18.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) Πρόσκληση ΙX ως προς τα κάτωθι:
Α. Στην παράγραφο 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:
• Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 29878/18.04.2019 Πρόσκληση ΙX, όπως ισχύει.

Κατά τον ίδιο τρόπο τροποποιείται και η πρόσκληση για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

και η «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»

 

Πηγή: myota.gr

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Facebook LikeBox